Угода про конфіденційність

1. Загальні положення:

1.1. Ця Угода про конфіденційність (далі - Угода) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» може отримати про Користувача під час використання ним Сайту, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» (далі - Сервіси) та регулює відносини ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» і Користувача протягом всього періоду надання послуг та доступу Користувача до персоналізованих сервісів Сайту.

1.2. Терміни та визначення.

У цій Угоді про конфіденційність терміни вживаються у такому значенні:

  • Користувач - фізична особа, яка отримала унікальний код авторизації для придбання представлених на Сайті товарів, а також для користування іншими Сервісами Сайту.
  • Оператор персональних даних - ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», юридична особа, заснована відповідно до законодавства України, із зареєстрованим місцезнаходженням: 02072, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14а, код ЄДРПОУ - 34880125.
  • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою sportmaster.ua.
  • Товар - матеріальний об'єкт, продукція, інформація про яку розміщена на Сайті.
  • Сервіси Сайту - всі послуги, доступні Користувачам для використання на Сайті.
  • Персональна інформація - інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису), в процесі використання Сервісів, включаючи, але не обмежуючись, персональні дані Користувача.
  • Особистий простір - персоналізований інтерфейс Сайту з набором інструментів користувача для користування персоналізованими сервісами Сайту.

2. Мета збору і обробки персональної інформації Користувачів:

2.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» здійснює збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональної інформації Користувачів, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка необхідна для надання Сервісів на Сайті.

2.2. Персональну інформацію Користувача ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» використовує в таких цілях:

2.2.1. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованого Сервісу;

2.2.3. зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

2.2.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», про рекламні акції, що проводяться ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», відповідей на запити, а також виконання ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.7. для направлення інформаційних повідомлень 1-2 рази на тиждень.

2.3. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», в силу специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації та не здійснює контроль її актуальності. При цьому ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» виходить з того, що Користувач надає достовірну персональну інформацію з питань, зазначених у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної або неактуальної персональної інформації несе Користувач.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам:

3.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» зберігає та обробляє персональну інформацію Користувачів у відповідності з діючими нормативними актами, а також внутрішніми регламентами, створеними на їх основі (ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, стать, дату народження, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони тощо).

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» захищає персональну інформацію Користувача відповідно до вимог, що пред'являються до захисту такого роду інформації, і несе відповідальність за використання безпечних методів захисту такої інформації.

3.4. Для захисту персональної інформації Користувача, забезпечення її належного використання і запобігання несанкціонованому та/або випадковому доступу до неї, ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надана Користувачем персональна інформація зберігається на серверах з обмеженим доступом, розташованих в приміщеннях, що охороняються.

3.5. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» має право передати персональну інформацію Користувача (у тому числі особам, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення персональної інформації, і які безпосередньо здійснюють направлення Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про нові товари та рекламні акції, обробку запитів і звернень, а так само здійснюють знищення персональної інформації) третім особам у наступних випадках:

3.5.1. Користувачем наданий дозвіл на обробку його персональної інформації відповідно до умов цієї Угоди, що підтверджується Користувачем проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Угодою користувача при заповненні на Сайті форм з персональною інформацією;

3.5.2. передача персональної інформації необхідна для використання Користувачем певного Сервісу Сайту;

3.5.3. передача персональної інформації передбачена законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури.

3.6. При обробці персональних даних Користувачів ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Порядок зміни Користувачем персональної інформації:

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональної інформації в персональному розділі особистого простору.

4.2. Користувач має право в будь-який момент вимагати видалення наданої ним персональної інформації, звернувшись до Служби клієнтської підтримки ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» за адресою: info@sportmaster.com.ua або по телефону 0 800 505 707.

4.3. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилок новин, шляхом натискання відповідного посилання внизу листа.

5. Підтвердження Угоди:

5.1. Користувач має право відмовитися від підтвердження цієї Угоди, у випадку якщо будь-яка його умова є для Користувача неприйнятною.

5.2. Користувач підтверджує, що його прийняття Угоди (шляхом натискання кнопки «Приймаю Угоду про конфіденційність») означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку. У тому числі, Користувач, приймаючи цю Угоду, надає свою згоду ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» на отримання інформації про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції по мережах електрозв'язку і по поштовому зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS-розсилки, e-mail-розсилки тощо) і на обробку своїх персональних даних за допомогою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у т.ч. на передачу (доступу до) персональних даних будь-яким третім особам без отримання додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступу) з метою, зазначеною в цій Угоді, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або без використання таких засобів з метою обробки запитів і звернень Користувача, надання інформації про товари та послуги, що реалізуються ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА».

5.3. Зазначена згода Користувача з умовами Угоди, в тому числі з порядком обробки персональної інформації, діє 50 років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються.

5.4. Не допускається обробка персональних даних Користувача без його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Зміна Угоди про конфіденційність:

6.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» має право вносити зміни до цієї Угоди про конфіденційність. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди про конфіденційність завжди знаходиться на цій сторінці Сайту.

7. Інформація для споживачів

7.1. Перелік розпорядників персональних даних, яким ТОВ «СПОРТМАСТЕР- УКРАЇНА» надало право обробляти ці дані від свого імені:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АРХІВНА КОМПАНІЯ – АРХІВ». Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 9, літера А, приміщення 20.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТ УКРАЇНА». Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 15, корпус Б, офіс 29.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУМ МЕДІА УКРАЇНА». Місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Западинська, будинок 9-А.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРА АСІСТАНС». Місцезнаходження: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, будинок 22, офіс 175.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАПЕЙ». Місцезнаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА». Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛЕТІКС». Місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції:

8.1. У разі виникнення у Користувача скарг або пропозицій протягом строку дії цієї Угоди, він може звернутися до ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» за телефоном: 0 800 505 707 (безкоштовно з усіх мобільних та стаціонарних телефонів в Україні) (Пн-Нд: з 08:00 до 22:00) або звернутися до ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» з письмовою заявою за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14а або на e-mail: info@sportmaster.com.ua .